Maatschappelijk werk biedt gespecialiseerde hulpverlening.

Maatschappelijk werk biedt woon/traject begeleiding en maatschappelijke ondersteuning aan cliënten met meervoudige problemen. Deze problemen liggen op meerdere gebieden, het is mogelijk een combinatie van; financiële problemen, woonproblemen (denk aan vervuiling/ hoarding), verslavingsproblemen, psychische problemen, cognitief en sociaal functioneren (het opbouwen en stabiliseren van een duurzaam sociaal netwerk.

De maatschappelijk werkers van Scala fungeren als vangnet voor mensen die in het verleden al verschillende vormen van hulpverlening hebben gehad maar toch in de problemen blijven zitten. Doordat de problematiek zich op meerdere gebieden afspeelt is een cliënt vaak het overzicht kwijt wat in de meeste gevallen de problemen versterkt (verslaving, sociaal, financiën). Hierdoor vormt zich een vicieuze cirkel.

Daarnaast is Maatschappelijk werk er voor mensen die hulp niet (meer) accepteren (bemoeizorg) maar wel zorg nodig hebben omdat ze een bedreiging voor zichzelf zijn of voor de omgeving bijv. ernstige verwaarlozing, dreigende dakloosheid, overlast gevend.

Doel: Samen met de cliënt kijken naar en benutten van mogelijkheden om te werken aan herstel (van eigen regie); het bevorderen van zelfredzaamheid en op comfortabele wijze te kunnen participeren in de samenleving.

Laagdrempelig: Op dinsdag is er van 9.30 tot 10.30 uur een inloopspreekuur in de Kompaan. Dit is voor zowel cliënten als burgers die vragen hebben, een gesprek willen of hun verhaal willen doen onder genot van een kopje koffie. Met een ieder is er een moment om mee in gesprek te gaan.

Samenwerking: Het maatschappelijk werk maakt veel gebruik van samenwerking met ketenpartners. Hierbij kan gedacht worden aan de VNN, GGZ, de politie, de Gemeente Ooststellingwerf, bewindvoerders en kredietbank Noord-Nederland en de huisartsen in de verschillende dorpen. daarnaast wordt er veel samengewerkt met het Gebiedsteam, zij melden de cliënten aan en stellen een indicatie op.

Maatwerk: We bieden begeleiding en begeleiding plus. Er wordt gekeken naar wat de cliënt nodig heeft. Het aantal uren en de duur van de begeleiding door de maatschappelijk werkers aan de cliënten verschilt, dit is afhankelijk van de ernst van de situatie, de mate waarin de cliënt de vaardigheden oppakt en in de praktijk brengt. Tijdens de begeleiding zien we regelmatig dat cliënten periodes kennen waarin het redelijk/ goed gaat en periodes waarin  ze weer afglijden. Het is vaak een lange weg. De begeleiding is er op gericht om in (zeer) kleine stapjes resultaten te behalen. Het is een kwetsbare groep die al veel teleurstellingen ervaren hebben in hun leven.

Team: We hebben een team met maatschappelijk werkers die allemaal hun eigen specialisme en aandachtsgebied hebben.  Ons kantoor is gevestigd in Oosterwolde, maar we zijn werkzaam in Ooststellingwerf. De maatschappelijk werkers gaan veelal op huisbezoeken maar er vinden ook gesprekken plaats binnen Scala in het gebouw de Kompaan.

Mareille Smit 06 – 55 00 11 69
Annelies Bol 06 – 25 26 73 59
Margretha Brouwer 06 – 55 00 11 51

Mareille Smit
Margretha Bouwer
Annelies Bol